ހޯދާ:
ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ފޮޓޯއިން
» ސިއްހަތު
» "ފެން" ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ހުރުމަށް އެހީވެދޭ
ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ފެނަކީ މާމުހިއްމު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކަރުހިއްކާގޮތްވުމުން ކަރުހިއްކުން ފިލާވަރަށް ފެންފޮދެއް ބޯލުމުން ފުދުނީއެވެ. ނަމަވެސް ހޯދުންތަކުން އެނގި ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަކީ ފެނަކީ އިންސާނާ ޞިއްޚަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއްމެ މުއްހިއްމު ... ( ތަފްސީލު )
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝައިޚު އިލްޔާސް ޙުސައިނަށް ފުވައްމުލަކު މާދަޑު މަސްޖިދުލް އިނާރާ (ބޯޅަ މިސްކިތް) ގައި ދީނީ ދަރުސް ނުދެވޭނެކަމަށް މާދަޑު ކައުންސިލުން އަންގާފައި ވަނިކޮށް މިރޭގެ އިޝާނަމާދަށް ފަހު އެމިސްކިތުގައި ޝައިޚު އިލްޔާސް ދަރުސް ދެއްވައިފިއެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ތިންމެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މާދަޑު ކައުންސިލުން ޝައިޚު އިލްޔާސަށް އިނާރާގައި ދީނީ
ޔޫރޯ މެޗުތައް ބެލުމަށް ފުވައްމުލަކު ޓީވީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަޔަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ލިބިގެންދާނޭކަމަށް ފުވައްމުލަކުޓީވީގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި މީޑިއާނެޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖާ އަހުމަދު...
ފުވައްމުލަކު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި ޕަބްލިކް ހެލްތް ސާވިސް ޑިވިޝަނުން ދެމުންއައި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ދިނުމާއި ބަރުދަން ބެލުން މާދަމާއިން ފެށިގެން...
(43 ވަނަ ބައި) [މަންމާ އަހަރެންގެ މައްސަލައަކީ މާލް ޅަވީމާ...އެކަމަކު ކުރާނޭ ކަމެއް ނެތްތާ.] ސަރާއަށް ރޮވުނެވެ. އެވަގުތު ޒާހިދާ އަނެއްކާވެސް ސަރާއަށް ހިތްވަރުދީ އާދޭސްކުރަން ފެށީ...
FAC
» ވާހަކަ
» ސަރާ
(42 ވަނަ ބައި) އިމްރާންގެ އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ޢިމްރާންމެންގެ ގެއަށް އާދެވުނީއްސުރެން ޝިފްޒާ ވިސްނަމުން އެދަނީ ޢިމްރާންމެންގެ މުދަލުން އޭނާއަށް ބައިއެޅޭނޭ ގޮތަކާމެދުގައެވެ. އެޢާއިލާގެ އުޞޫލު އޮންނަ ގޮތުން ... ( ތަފްސީލު )